De Kenniswerf is in ontwikkeling! De Kenniswerf wordt ontwikkeld tot een gebied waar het prettig werken, studeren, wonen, ontspannen en recreëren is.
Planontwikkeling Edisonweg Noord is aangewezen als locatie waar je kunt wonen en werken. We bieden op die locatie daarom woon-werkkavels aan. 

Woon-werkkavels

Op het terrein aan de Edisonweg Noord is er ruimte voor 10 tot 15 bouwkavels. Op één van de bouwkavels staat het bekende Watergebouw. Vanwege de cultuurhistorische waarde wordt dit gebouw behouden. 
Inmiddels zijn er verschillende kavels verkocht of in optie uitgegeven, en wordt op de eerste kavels al gebouwd. Het bedrijf Synchro Bedrijfshuisvesting verkoopt de kavels.

Impressie Edisonweg

Geplande werkzaamheden

Om de woon-werkkavels toegankelijk te maken is het terrein bouwrijp gemaakt en is er een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd. Daarnaast zijn alle voorzieningen aangelegd, zoals riolering, kabels en leidingen en is waar nodig de grond gesaneerd om een schone leeflaag te creëren.

In verband met de toekomstige ontwikkeling worden de braakliggende kavels aan de Edisonweg van maandag 29 april tot en met eind mei 2024 gesaneerd. Aansluitend wordt er nog schone grond aangevoerd en verwerkt om de locatie aan te vullen. De gemeente heeft een procedure doorlopen met verschillende aannemers en hieruit is een aannemer gekozen. Dit is de firma Heijmans Infra afdeling bodem.

Woonrijp 

De kavels waar belangstelling voor is, gaan we de komende tijd gereed maken voor bebouwing. 
Als alle bouwwerkzaamheden klaar zijn, starten we met het gebied woonrijp maken. Dan plaatsen we ook lichtmasten en leggen we de trottoirs aan om langzaam verkeersdeelnemers op de Kenniswerf goed te faciliteren.