De Kenniswerf transformeert van een traditioneel, verouderd industrieterrein naar een modern werkgebied waar talentvolle studenten, gevestigde ondernemers en veelbelovende startups worden samengebracht.
Door deze veranderingen, verandert ook de mobiliteit. De nieuwe functies richten zich meer op de regio en trekken werknemers, bezoekers, klanten en studenten uit een ruime straal rondom Vlissingen.

Herinrichting Prins Hendrikweg, Oude Veerhavenweg en Edisonweg 

Om een waardige verbinding te creëren tussen de binnenstad, de Kenniswerf en het stationsgebied gaat de gemeente Vlissingen de hoofdwegen op de Kenniswerf in 5 fases transformeren tot verbindingswegen. Wegen die passen binnen het gebied waarbij veel oog is voor vergroening en het langzame verkeer, de voetgangers en fietsers. 
In de bijlage 'Fasering herinrichting wegen Kenniswerf' is op kaart per fase weergegeven waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Fase 1 Edisonweg-Noord

De herinrichting van de Edisonweg Noordelijk deel betreft de herinrichting van de Edisonweg tussen de Voltaweg en de Hertzweg. Ingezet wordt op een aantrekkelijke verbinding met verblijfskwaliteit, waarbij ook de verouderde ondergrondse infrastructuur toekomstbestendig wordt gemaakt. 
Ook wordt de loopstrook langs de Voltaweg aangepakt voor een aangename looproute van HZ University of Applied Sciences en Scalda naar Dockwize;

  • In april 2023 zijn de laatste kabels en leidingen in een nieuw tracé gelegd in het gedeelte Edisonweg tussen de Hertzweg en Voltaweg;
  • In mei 2023 is aannemingsbedrijf Hoondert BV gestart met de civiele werkzaamheden. Op 2 locaties is een verbinding tussen regenwaterriolen aangelegd; in de Stroomweg en Hertzweg;
  • De Edisonweg is qua profiel versmald. Overal is nieuw materiaal toegepast. De parkeerstrook is ingericht met grasbetontegels, ingezaaid met gras zodat dit een groen karakter heeft. In de Voltaweg wordt de loopstrook geaccentueerd door het toepassen van pixels in de bestaande verharding. Dit gebeurt door middel van zwarte betonstenen in de loopstrook aan te brengen, net als in de Marconiweg. Hiermee wordt de verbinding tussen de HZ, het Scalda en de bedrijven langs de Marconiweg en Dockwize beter zichtbaar.
  • In oktober 2023 zijn de werkzaamheden klaar en hiermee is Fase 1 afgerond.

Fase 2 Prins Hendrikweg

Het huidige beeld van de Prins Hendrikweg is grijs met veel stenen en asfalt en maar weinig groen. Dit willen we veranderen. 
We gaan van tweemaal 2 rijstroken naar tweemaal 1 rijstrook voor de auto's. Hierdoor komt er voldoende ruimte om aan de beide zijden van de weg een volwaardig fietspad en voetpad aan te leggen.

Klimaat adaptieve maatregelen

Door het aanbrengen van meer groen en bomen krijgt het gebied een aantrekkelijke uitstraling. Daarbij besteden we aandacht aan 'klimaat adaptieve maatregelen'. Dat wil zeggen dat we bij de inrichting rekening houden met klimaatverandering. Denk aan meer groen, zodat bij grote regenbuien het regenwater weg kan stromen en bij extreme hitte het groen voor verkoeling zorgt.

Ontwerp 

Momenteel zijn de voorbereidingen voor fase 2 in volle gang. Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd waarbij er is gekeken naar bodemverontreinigingen, ontplofbare oorlogsresten, wegverhardingen en flora en fauna. Ook is er uitvoerig afstemming geweest met de nutsbedrijven waar uit is gekomen dat er ook kabels en leidingen aangepast en verlegd dienen te worden.

  • Eind 2020 is gestart met het inventariseren van de wensen van omliggende bedrijven, instellingen en studenten en is er een reizigersonderzoek uitgevoerd en enquête uitgezet. De conclusies vindt u in de bijgevoegde downloadtabel; 
  • In 2022 is er een variantenstudie uitgevoerd. Uit deze studie is een voorkeursvariant gekomen. De voorkeursvariant wordt op het moment nader uitgewerkt. Er wordt onderzoek gedaan, technische oplossingen bedacht en kosten inzichtelijk gemaakt. Zodra er meer bekend is over het vervolg, informeren we u hierover.

Planning leggen van kabels en leidingen

  • Eind augustus 2023 (week 35) zijn de werkzaamheden van KPN en Delta Fiber aan de Prins Hendrikweg gestart op en rondom de kavels nabij de kruising met de Oude Veerhavenweg (stationszijde). Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond;
  • Op 18 september 2023 (week 38) is DNWG gestart met aanpassingen aan het elektra-net en de waterleiding aan de westzijde van de Prins Hendrikweg (havenzijde). Tijdens de kerstvakantie van 2023 (week 52 en 1) worden de werkzaamheden stilgelegd. In week 2 van 2024 worden deze weer vervat;
  • Na de werkzaamheden aan de westzijde worden er door DNWG aanpassingen gedaan aan het elektra-net en de gasleiding aan de oostzijde van de Prins Hendrikweg (stationszijde). Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot en met maart 2024.

Gedurende de periode van de werkzaamheden is de Prins Hendrikweg naar en van het station via een ingestelde omleiding toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Onderstaand bij documenten vind je de omleidingen en afzettingen vanaf 18 september. Uiteraard houden we je op de hoogte van de verdere planning met betrekking tot de herinrichting van de Prins Hendrikweg.

Fase 3 tot en met 5

Fase 3 tot en met 5 zijn nog in ontwikkeling en worden op dit moment afgestemd. Er is nog geen planning bekend. 
De ontwerpen en planning van deze fases zijn onder andere afhankelijk van de visie voor de Kenniswerf. Deze wordt in samenspraak met onder andere een aantal bedrijven, de HZ en Scalda opgesteld.
Het herinrichten van de wegen op de Kenniswerf is mede mogelijk gemaakt met de Subsidie van de Provincie Zeeland, Fonds Impuls Bedrijventerreinen.